„Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne" czyli sympozjum oczami animatorów diecezji tarnowskiej

W sobotę, 22.11.2014 r. w Lublinie, w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na KUL-u odbyło się sympozjum pod tytułem: „Kontynuować działalność społeczną ks. Franciszka Blachnickiego dziś". Na to spotkanie przybyli również przedstawiciele naszej diecezji: Moderator Diecezjalny ks. Paweł Płatek, Karolina Rup, Agnieszka Gąciarz, Anna Wojtas i Marta Wideł.

Sympozjum rozpoczęło się Eucharystią, którą celebrował wraz z innymi kapłanami Ksiądz Biskup Adam Szal, Delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, a homilię wygłosił Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk. Było to uroczyste rozpoczęcie Sympozjum, które miało swoją kontynuację już w murach uczelni, gdzie o 9.30 dr Robert Derewenda Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego przywitał wszystkich przybyłych rozpoczynając I sesję, której temat brzmiał: „O wolność i godność człowieka i narodów".

W tej części swoje wystąpienia mieli:

 • Dr Robert Derewenda: „Zaangażowanie społeczne ks. Franciszka Blachnickiego",
 • Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. dr Adam Wodarczyk: „Nauczanie społeczne ks. Franciszka Blachnickiego w formacji i działaniu Ruchu Światło-Życie",
 • Dr hab. Mieczysław Ryba: „Ruch Światło-Życie wobec współczesnych ideologii".

W pierwszym wykładzie dr Robert Derewenda naszą uwagę skupił na kilku dziełach ks. Blachnickiego. Należały do nich przede wszystkim Krucjata Wstrzemięźliwości, a później KWC. W ramach działalności społecznej wyróżnił i wspomniał o prowadzanych Apostolatach m. in.: maryjnym, różańcowym, liturgicznym i apostolacie wychowania, które później stały się podstawą do powstania diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Swoje wystąpienie poświęcił również Niezależnej Chrześcijańskiej Służbie Społecznej, która powstała przed 1981 r. właśnie w Lublinie. Jej założenia i program można znaleźć w książce „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie". Późniejszym odpowiednikiem tego dzieła była Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, której zadaniem, realizowanym poprzez sympozja, spotkania i marsze wyzwolenia, było ewangelizowanie i służba społeczna w obronie praw człowieka.

Wykład ks. dr. Adama Wodarczyka był poświęcony nauczaniu społecznemu ks. Blachnickiego w formacji i działaniu oazy. Moderator Generalny podkreślił aspekt odnowy życia społecznego w wymiarze Nowej Kultury (z tym nierozłącznie związane są pojęcia Nowego Człowieka i Nowej Wspólnoty), na którą składają się przede wszystkim: Świadectwo, miłość Agape i Diakonia. Odnosząc się do tego tematu zauważył również, że miejscem spotkania z kulturą jest świat oraz człowiek z jego wartościami społecznymi i duchowymi. Prelegent odwołał się do znaczenia kultury: jej podstawą jest zdrowa moralność, kultura kształtuje sumienie, kultura ma odniesienie do Chrystusa i kultura odnosi się do głęboko pojętego personalizmu (temat godności i wartości człowieka). W tym kontekście szeroko omówił niektóre diakonie Ruchu Światło-Życie wskazując, że jej ważnym wymiarem jest właśnie służba społeczna wewnątrz naszego Ruchu i na zewnątrz. Należą do nich: Diakonia Wyzwolenia, Diakonia Życia, Diakonia Miłosierdzia, Diakonia Społeczna, DKS oraz Fundacja Światło-Życie, będąca przykładem troski o sprawy społeczne i działalności na rzecz innych w charyzmacie Światło-Życie.

Trzeci wykład należał do dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL oraz Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. W swoim przemówienie przedstawił Ruch Światło-Życie w kontekście współczesnych ideologii. Podkreślił, że we współczesnym świecie mamy do czynienie z osłabieniem prawdy i kondycji moralnej społeczeństwa. Zauważył również, że każdy z nas musi zdiagnozować, jaka ideologia dominuje w dzisiejszej kulturze i przemyśleć, co nazywamy życiem społecznym, przestrzenią życia publicznego i w jaki sposób ma ona na nas wpływ. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę, że idziemy na wojnę – nie z ludźmi, ale właśnie z ideologią. Świadomi jej znaczenia i skutków, będziemy potrafili bronić prawdy, właściwych postaw kulturowych – a co za tym idzie również religijnych – i pozostać sobą.

Wykład dr. hab. Ryby zakończył pierwszy panel i rozpoczął dyskusję, po której udaliśmy się na krótka przerwę. Dla nas, animatorów, była ona wspaniałym doświadczeniem, gdyż udało się nam spotkać i chwilę porozmawiać z prof. dr. hab. Bogdanem Chazanem. Sprawiło nam to wielką przyjemność, tym większą, iż profesor zna „nasze strony", gdyż swego czasu bywał na konferencjach i sam je prowadził w naszej diecezji. Należy tu podkreślić, że jest wspaniałym, dobrym i ciepłym człowiekiem, a jego świadectwo życia i wiary było bardzo przejmujące.

II sesja Sympozjum była zamknięta w temacie: „W służbie godności osoby i rodziny". Swoje wystąpienia mieli:

 • Prof. dr hab. Bogdan Chazan: „Lekarz wobec wartości życia",
 • Biskup dr Adam Szal, Delegat Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie: „Episkopat Polski wobec współczesnych zagrożeń społecznych",
 • Mgr Bożena Pietras, Przewodnicząca Związku Dużych Rodzin w Lublinie: „Godny życie rodziny dziś",
 • Mgr Radosław Brzózka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Świdniku: „Polska szkoła – nadzieje i zagrożenia".

Panel ten otwarł swoim wykładem profesor Chazan. Wskazał przede wszystkim, że lekarz w swojej postawie wobec wartości życia powinien pamiętać, że obowiązuje go miłość i przykazanie szanowania zdrowia i życia pacjenta. Mówił o swoistej więzi lekarza z pacjentem: człowiek-lekarz spotyka się z człowiekiem-pacjentem. Miłość jednego człowieka wychodzi na spotkanie cierpienia drugiego człowieka. W swojej wypowiedzi wskazał również konkretne sytuacje i niesprawiedliwe traktowanie zarówno lekarzy, jak i studentów medycyny, którzy podpisali „Deklarację Wiary". Podsumowując swoją prelekcję zauważył, że lekarz leczy słabnące ciało, które zdrowieje, gdy zdrowa jest dusza. Dlatego lekarz powinien troszczyć się tak samo o duszę, jak o ciało – dbać o nią, troszcząc się o zdrowie fizyczne pacjentów. Zaapelował również do wszystkich zebranych, aby osłaniali lekarzy, którzy idą pod prąd mimo powszechnej modzie i obecnej promocji kultury śmierci.

Po wystąpieniu Profesora Chazana swoje przemówienie rozpoczął Ksiądz Biskup dr Adam Szal, ukazując stanowisko Episkopatu Polski wobec współczesnych zagrożeń społecznych. W swojej przemowie wskazał i podkreślił, że Biskupi mają prawo wypowiadać się we wszelkich kwestiach i zagrożeniach społecznych w świetle nauki Kościoła na mocy Dekretu o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus" Soboru Watykańskiego II oraz Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores Kongregacji ds. Biskupów. Wskazał, że KEP podejmuje problemy społeczne ukazując je w świetle posłannictwa Kościoła i wyliczył zagrożenia, które w dokumentach, listach pasterskich oraz komunikatach były przez Biskupów podejmowane. Należą do nich następujące zagrożenia:

- wobec rodziny,
- wobec życia, problemów bioetycznych,
- wobec bezrobocia,
- wobec biedy, wykluczenia społecznego,
- zagrożenia związane z emigracją,
- alkoholizm i inne środki uzależniające,
- wolność mediów i kultury,
- brutalizacja życia politycznego i życia publicznego,
- zagrożenia w wychowaniu dzieci i młodzieży,
- zagrożenia kataklizmami,
- zagrożenie laicyzacji i walki z religią,
- zagrożenia wojną i troski o pokój.

Ksiądz Biskup w tym kontekście podkreślił, że zarówno biskupi, kapłani, jak i każdy człowiek, każdy chrześcijanin ma prawo stać na straży nienaruszalnej godności życia ludzkiego i praw człowieka. Każdy bowiem ma prawo do obrony prawdy. Podsumowując stanowisko Biskupów w tych kwestiach zauważył, że w ten sposób biskupi realizują wypróbowaną metodę z powodzeniem stosowaną w Ruchu Światło-Życie: WIDZIEĆ-OCENIĆ-DZIAŁAĆ.

Kolejnym wykładem w tym panelu była prelekcja mgr Bożeny Pietras, Przewodniczącej Związku Dużych Rodzin w Lublinie, która odniosła się do tematu godnego życia rodziny dziś. Swoje wystąpienie rozpoczęła od definicji rodziny, a następnie wskazała różnice pomiędzy rozumieniem tematu rodziny we współczesnych czasach i w nauce Kościoła. W tym celu posłużyła się konkretnymi statystykami wykazując, że ponad 50% małżeństw wychowuje jedynaków, bo są zastraszeni, zarażeni powszechnie obecnym w mediach i strukturach społecznych lękiem przed trudem wychowawczym. Towarzyszy temu brak płynności finansowej, brak wolności rodziców w wyborach dotyczących dzieci (choćby w szkolnictwie) i przeniesienie ich odpowiedzialności na instytucje i placówki państwowe. Wskazała przy tym na odpowiedź rodzin, które podejmują konkretne działania, by te sytuacje się zmieniły. Są to między innymi: ochrona rodziny, jej dowartościowanie, walka o prawa rodziców do decydowania o wychowaniu dzieci, promowanie godności życia ludzkiego, ukazanie rodziny jako katechumenatu i wspólnoty, wreszcie modlitwa o zwycięstwo Boga w naszych rodzinach. W swojej wypowiedzi wskazała na narzędzia jakimi posługuje się oaza: rekolekcje tematyczne (komunikacja małżeńska, dialog małżeński), czy randki małżeńskie, a także zaangażowania rodzin DK w Marsze życia itp.

Do tej tematyki nawiązał w kolejnym referacie mgr Radosław Brzózka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Świdniku, zauważając rolę szkoły w procesie wychowania człowieka i zaangażowania społecznego. W swoim przedłożeniu rozważał pojęcie szkoły, wskazując, że pojęcie to jest obecne również w programie oazowym: szkoła modlitwy, szkoła liturgiczna, szkoła animatora. Zauważył, że szkoła z założenia ma być pomostem, który pozwala w pełni zobaczyć i uszanować człowieka – niestety w dzisiejszych czasach praktyka nie ma z tym nic wspólnego. W swoim wykładzie przedstawił konkretne argumenty na to, że dzisiejsze szkolnictwo przeżywa kryzys: polityka edukacyjna i kontekst polityczny utrudniają kształcenie człowieka w prawdzie i szacunku do wartości kulturowych i religijnych. Wskazał również negowanie właściwych postaw: nauczyciela jako przewodnika i mistrza sprowadza się dziś do roli urzędnika. Podsumowując swoje wystąpienie podkreślił znaczenie Ruchu Światło-Życie i rolę Diakoni Wychowawczej w oazie, wskazując, że właśnie konkretne metody wypracowane w Ruchu Światło-Życie mogą stanowić podstawę wychowania, rozwoju i uwrażliwiania na prawdę i dobro dzieci i młodzieży, a także pozwolą kształtować sumienia i postawę nauczycieli.

Po zakończeniu tego przemówienie nastąpiła przerwa obiadowa i dyskusje w kuluarach.

Trzecią i ostatnią część sympozjum stanowił panel na temat: „O prawdę i wolność w życiu społecznym". Tym razem prelegenci w krótkich wystąpieniach mieli za zadanie wprowadzić do dyskusji. Wśród nich byli:

 • Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, profesor KUL z Instytutu Teologii Moralnej: „Wszystko mi wolno: czy mówienie o grzechu nie narusza wolności?",
 • Dr Agnieszka Salamucha, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UW: „Uczę (się), jak chcę: spory o wolność w edukacji",
 • Dr hab. Krzysztof Wiak, profesor KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Papieska Akademia Życia: „Wolność wyboru: prawo do aborcji, czy prawo do życia?",
 • Dr hab. Andrzej Niezgoda, Katedra Prawa Finansowego UMCS: „Wolność gospodarcza: czy zawsze trzeba płacić podatki?",
 • Dr hab. Wojciech Gizicki, Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL: „Wolność narodu: czy zagraża nam wojna?".

W pierwszym przemówienie profesor Sławomir Nowosad zauważył, że wolność zawsze istnieje w prawdzie. Wskazał również, że wolność to nie dobrowolność. I poruszył różne aspekty wolności m. in.:

- wolność jest realna, ale nie absolutna,
- pojęcie wolności jest ściśle związane z prawdą. Wolność istnieje w prawdzie,
- człowiek rozumie, że są takie sytuacje, gdzie jest zobowiązany do spełnienia określonej powinności,
- każdy, kto grzeszy staje się niewolnikiem grzechu – przestaje być wolny,
- grzech zawsze jest czynem, który prowadzi do śmierci,
- mówienie o grzechu nie jest naruszeniem wolności, ale pokazaniem jej normowania.

Dr Agnieszka Salamucha skupiła się na słowie: „edukacja" i jego znaczeniu w kontekście wolności oraz wskazała kilka pytań do późniejszej dyskusji:
- czy nauczyciel publicznie występujący w swojej roli ma zupełną wolność w ekspresji własnego zdania, które być może koliduje z ogólną postawą moralną?
- czy uczeń jest wolny w ekspresji swojego światopoglądu, które może kolidować z ogólną postawą moralną?
- czy nauczyciel musi się liczyć ze zdaniem rodzica, jeśli to koliduje lub jest sprzeczne z ogólnie przyjętą postawą?
- czy w szkolnictwie powinien być uwzględniony dyskurs światopoglądowy, czy też religijny? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Kolejny mówca, dr hab. Krzysztof Wiak, zmierzył się z pojęciem życia, kwestią życia w ogóle oraz prawem do życia. Według Karty Praw Człowieka oraz w konstytucjach większości krajów prawo do życia jest nienaruszalne. W tym kontekście padły pytania:

- jak zachowywać się, kiedy życie stanie w kolizji z jakimś punktem prawa?
- czy istnieje coś takiego jak „prawo do aborcji"?
- czym jest prawo do życia?

W następnym referacie dr hab. Andrzej Niezgoda próbował odpowiedzieć na pytanie, czy musimy płacić podatki? Dając odpowiedź pozytywną, uargumentował ją konkretnymi przykładami i podkreślił, iż podatki każdy z nas musi płacić – choćby z racji tego, iż budują one dobro wspólne. Zauważył, że jest to normowane według określonych praw i ustaw, a także wskazał, że jesteśmy równi w powinności, co oznacza, że mamy prawo do równego traktowania przez władzę publiczną.

Ostatni prelegent sympozjum, dr hab. Wojciech Gizicki poruszył kwestię wolności narodu zadając pytania:

- czy my jako naród potrzebujemy wolności?
- czy demokracja jest nam potrzebna?
- czy potrafimy z niej korzystać?

Starał się również odpowiedzieć na pytanie, czy grozi nam wojna, wskazując, że już w niej bierzemy udział. Odbywa się ona na trzech poziomach:

- informacyjnym (media itp.),
- społecznym (podsycanie konfliktów społecznych jest komuś na rękę),
- gospodarczym (finanse, dobra, usługi, przemysł, rolnictwo itd.).

Po zakończeniu wszystkich referatów nastąpiła dyskusja, w której brali udział zarówno prelegenci, jak i uczestnicy sympozjum. Wszystkie poruszane kwestie były ciekawe i warte uwagi. Każdy z uczestników świadomie i z zaangażowaniem przysłuchiwał się wszystkim wystąpieniom i w miarę możliwości starał się podzielić swoimi przemyśleniami.

Całe sympozjum podsumował dr Robert Derewenda, który zaprosił również na kolejne sympozjum za rok, a Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa.

Dla nas był to czas bardzo ciekawy, inspirujący i kształcący – w sposób nowy, świeży zobaczyliśmy, jak bogaty i odpowiedzialny w swoich działaniach jest Ruch Światło-Życie, a przede wszystkim, jak aktualne są treści formacyjne Ruchu i cały charyzmat Światło-Życie. Cieszymy się z naszego udziału w tym wydarzeniu – to kolejne doświadczenie, z którego w naszej posłudze będziemy korzystać.

Marta Wideł
Odpowiedzialna za Diecezjalną Diakonię Formacji Diakonii

Zdjęcia: Karolina Rup

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Temat pracy rocznej

Znak roku 2019 236
 
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”