List jedności – Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 – 2014/2015

Ks. Adam Wodarczyk przesłał kolejny List Jedności, w którym przekazuje m.in. statystykę OŻK 2014, podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy oraz informacje diakonii centralnych. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

1. STATYSTYKA OŻK 2014 - dla czytelności całego komunikatu przeniesiona na koniec

2. SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE

W dniach 3-5 października 2014 r. odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za Ruch Światło-Życie poza Polską. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk oazowych z Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec. Podczas spotkania dokonano analizy sytuacji Ruchu Światło-Życie w poszczególnych krajach oraz zarysowano plany działań na przyszłość. Zostały również podjęte decyzje dotyczące miejsca i programu Międzynarodowego Spotkania Ruchu Światło-Życie „Parresia", które odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 r. w domu Dom Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Dobrzyńska 112/114. Program tego spotkania zostanie podany w styczniu, razem z informacjami o XL Kongregacji Odpowiedzialnych.

3. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Jesienią odbyły się dwie serie rekolekcji kapłańskich.
Seria dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych Domowego Kościoła miała miejsce w Porszewicach w terminie 13-15 października 2014 r. W rekolekcjach uczestniczyło 28 moderatorów. Celem tych rekolekcji jest budowanie właściwej wizji posługi moderatora diecezjalnego oraz doświadczenie daru jedności poprzez wspólnotę modlitwy i dzielenia się doświadczeniem posługi w diecezji lub zgromadzeniu. Rekolekcje zostały oparte o treści ORAE II stopnia – Akademia rozwoju chrześcijanina. W ten sposób moderatorzy diecezjalni mieli okazję przeżyć formacyjnie treści, które są realizowane w ramach tegorocznej miesięcznej formacji permanentnej animatorów oraz w ramach długofalowych przygotowań do realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2.
Z kolei rekolekcje kapłańskie dla moderatorów, odbywające się w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku 104 kapłanów z całej Polski i z zagranicy – Ukrainy i Niemiec. Relację z tych rekolekcji można znaleźć na stronie Ruchu. Rekolekcje zostały oparte na treściach Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia. W rekolekcjach posługiwali członkowie Centralnej Diakonii Życia oraz Diecezjalnej Diakonii Muzycznej i Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej z archidiecezji przemyskiej. Służba ta ukazywała całe piękno i bogactwo charyzmatu Ruchu Światło-Życie oraz pozwoliła kapłanom owocnie przeżyć treści dotyczące posługi w ramach Diakonii Życia. Należy mieć nadzieję, że kapłańska ORDŻ pomoże księżom w ich codziennej pracy duszpasterskiej owocniej głosić Ewangelię życia oraz wspierać posługę Diakonii Życia w diecezjach.

4. JESIENNE DNI WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (DWDD)

Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych A.D. 2014 odbyły się w 6 filiach, na które podzielona jest Polska. Temat spotkania brzmiał: Współpraca ekumeniczna w ewangelizacji.
Ruch Światło-Życie konsekwentnie realizuje charyzmat budowania jedności poprzez współpracę ekumeniczną. Dokonuje się to między innymi poprzez udział naszego Ruchu w ekumenicznym projekcie „Szukając Boga", realizującym wiele międzykonfesyjnych inicjatyw ewangelizacyjnych, które przynoszą dobre owoce w ludzkich sercach. Historia życia naszego Założyciela ks. Blachnickiego oraz Ruchu Światło-Życie pokazują jak wiele łask otrzymaliśmy od Boga za sprawą wiernego i konsekwentnego realizowania tego charyzmatu. Aktualnie podejmujemy wysiłek, aby naszego Ruchu byłą wypełniona pokornym przyjęciem tego charyzmatu, abyśmy owocnie mogli zrealizować Plan Ad Christum Redemptorem 2.
Jesienne DWDD miało na celu uświadomienie podejmującym posługę diakonijną bogactwa ekumenicznej tradycji Ruchu Światło-Życie, z której wynika również aktualne zaangażowanie w tej dziedzinie oraz potrzebę budowania jedności przez członków naszego Ruchu z chrześcijanami z bratnich Kościołów w dziele pierwszej ewangelizacji.

5. ZMIANY PERSONALNE

Nastąpiła zmiana par filialnych Domowego Kocioła w dwóch filiach. W filii śląskiej posługę zakończyli państwo Barbara i Michał Hajdukowie, a w filii warszawskiej państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie. Od 20 listopada 2014 r. posługę pary filialnej w filii śląskiej pełnią państwo Gabriela i Józef Sobczykowie z archidiecezji katowickiej, natomiast w filii warszawskiej państwo Anna i Grzegorz Śliwowscy z diecezji drohiczyńskiej.
Kończącym posługę wyrażam podziękowanie za pełnione zadania oraz życzę wielu łask Bożych na dalszą służbę w Kościele.
Natomiast podejmującym nowe posługi w Ruchu życzę wielu sił i opieki Chrystusa Sługi oraz Niepokalanej Służebnicy Pańskiej!

6. W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, czyli OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII JEDNOŚCI 2014/2015

Relację z tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności w Porszewicach można znaleźć na stronie oaza.pl. W ORDJ wzięło udział 68 osób z 26 diecezji.
Podczas ORDJ pochyliliśmy się nad następującymi tematami: doświadczenie Ducha Świętego w tajemnicy chrztu Chrystusa w Jordanie i w naszym doświadczeniu chrzcielnym; działanie Ducha Świętego w słowie Bożym, modlitwie, liturgii, służbie, świadectwie i nawróceniu, czyli w elementach warunkujących wzrost nowego człowieka na drodze formacji deuterokatechumenalnej; Duch Święty w doświadczeniu osobistym, myśli teologicznej i praktyce pastoralnej sługi Bożego ks. F. Blachnickiego; doświadczenie mocy Ducha Świętego w Ruchu Światło-Życie; znaczenie modlitwy o doświadczenie mocy Ducha Świętego; dary Ducha Świętego w naszej posłudze w Kościele; Duch Święty namaszcza Kościół – jedna Osoba w wielu osobach; Duch Święty a diakonia jedności oraz życie w mocy Ducha Świętego. ORDJ był nie tylko czasem rozważań i modlitwy, ale pozwolił też w całym bogactwie doświadczyć wielkiego daru Ducha Świętego, jakim jest charyzmat spotkania we wspólnocie członków diakonii jedności. Należy ufać, że podjęcie tematu „W mocy Ducha Świętego" wyda równie wielkie owoce, jak to miało miejsce 40 lat temu, gdy nastąpiło wielkie otwarcie naszego Ruchu na Ducha Świętego i Jego charyzmaty.

7. PROCES BEATYFIKACYJNY

IMGP817716 października 2014 r. w Watykanie Komisja Teologów Kongregacji ds. Kanonizacyjnych jednomyślnie uznała heroiczność cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wydarzenie to ma ogromną rangę w procesie beatyfikacyjnym ks. Blachnickiego, rozpoczętym 9 grudnia 1995 r. Opinia Komisji Teologów zostanie teraz przedstawiona Komisji Kardynałów i Biskupów – członków Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Nastąpi to najprawdopodobniej w czerwcu 2015 roku. Jeśli opinia Komisji Kardynałów i Biskupów o heroiczności cnót ks. Blachnickiego również będzie pozytywna, wówczas zostanie przedstawiony przez Prefekta Kongregacji dekret o heroiczności cnót do zatwierdzenia przez Papieża Franciszka podczas konsystorza. Od tego momentu ks. Blachnickiemu będzie przysługiwał tytuł „czcigodny sługa Boży". Do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze zatwierdzony przez Kongregację cud za wstawiennictwem ks. Blachnickiego. Dlatego trwajmy w modlitwie o pomyślny przebieg prac Komisji Kardynałów oraz o cud za wstawiennictwem sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. Jeśli wiemy o tym, że jakaś osoba zachorowała na ciężką, zagrażającą życiu chorobę, wówczas podejmujmy modlitwę o wyzdrowienie, modląc się w naszych rodzinach i wspólnotach słowami modlitwy za wstawiennictwem sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. Jeśli w krótkim czasie po rozpoczęciu tej modlitwy, chora osoba całkowicie wyzdrowieje, proszę, aby wówczas przekazać informację o tym wydarzeniu Moderatorowi Generalnemu Ruchu Światło-Życie.

Przypominam również, że ofiary na potrzeby związane z procesem beatyfikacyjnym można składać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Światło-Życie", ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem, nr 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.
Bóg zapłać za wszelkie modlitwy i ofiary składane na proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

8. ZATWIERDZENIE STATUTU RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE NA UKRAINIE

Otrzymaliśmy radosne wieści z Ukrainy. Biskupi zebrani na 44. Posiedzeniu Konferencji Episkopatu Ukrainy 14 listopada 2014 r. we Lwowie postanowili zatwierdzić na trzy lata statut „Diakonii Ruchu Światło-Życie" w Ukrainie wraz z dwoma załącznikami: „Zasadami Domowego Kościoła w Ukrainie" oraz dokumentem „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie". Jednocześnie wyznaczono bpa Radosława Zmitrowicza asystentem z ramienia KEU ds. Ruchu Światło-Życie na Ukrainie, a ks. Jarosława Gąsiorka moderatorem krajowym Ruchu Światło-Życie na Ukrainie na pięcioletnią kadencję. Śpiewając wraz z Niepokalaną Magnificat, ufamy, że decyzje Pasterzy Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie przyczynią się do jeszcze owocniejszej posługi Ruchu Światło-Życie na Ukrainie.

9. XL KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Kongregacja odbędzie się w terminie 20-23 lutego 2015 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Tematem wiodącym będzie hasło kolejnego roku formacyjnego „W mocy Ducha Świętego".
Zachęcam, aby każda diecezja zadbała o godną i solidną reprezentację podczas naszego dorocznego spotkania. Szczególnie proszę, aby nie zabrakło przedstawicieli poszczególnych diakonii posługujących w diecezjach! Proszę również, aby czas przygotowań do Kongregacji otoczyć szczególną modlitwą i postem. W ten sposób wyprosimy u Pana błogosławieństwo i dary, które zdynamizują nas do owocnej służby w Kościele charyzmatami Ruchu Światło-Życie oraz do realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2.
Szczegóły dotyczące tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych zostaną przekazane w styczniu. Już teraz otaczajmy to ważne wydarzenie, jakim jest Kongregacja Odpowiedzialnych, naszą modlitwą.

10. KONKURS NA PIOSENKĘ ROKU OŻK 2015

W Ruchu Światło-Życie w roku formacyjnym 2015/2016 hasło roku będzie brzmiało „W mocy Ducha Świętego". W związku z nowym hasłem pracy formacyjnej ogłaszam konkurs na piosenkę Oazy Żywego Kościoła 2015.
Słowa „W mocy Ducha Świętego" nawiązują do hasła pracy rocznej sprzed 40 lat, z roku formacyjnego 1975/1976, które brzmiało „Odnowa w Duchu Świętym". Był to czas wielkiego otwarcia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i całego Ruchu Światło-Życie na dary Ducha Świętego. Czas ten zaowocował dynamicznym rozwojem wspólnot oazowych. Wydarzenia te zostały opisane w książce Małgorzaty i Marka Nowickich „Upili się młodym winem".
Piosenka roku formacyjnego „W mocy Ducha Świętego" powinna ukazywać moc działania Ducha Świętego w ludzkich sercach: posyłającego z Dobrą Nowiną o Jezusie na krańce świata, udzielającego charyzmatów dla służby w Kościele, przynoszącego doświadczenie dziecięctwa Bożego, uwalniającego z lęku, uzdalniającego do modlitwy w Duchu i prawdzie, dającego poznanie grzechu, będącego źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
Duch Święty przychodzi z darem proroctwa i uwielbienia Boga, niech więc będzie źródłem natchnienia w sercach wszystkich, którzy przystąpią do tegorocznego konkursu na Piosenkę Roku!
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu, przygotowane przez Marcina Łęczyckiego, odpowiedzialnego za Centralną Diakonię Muzyczną.
1. Termin przysyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 r.
Zgłoszenia najlepiej przysłać drogą elektroniczną, ale możliwe jest także przesłanie ich drogą pocztową (lub dostarczenie osobiste) na niżej podany adres.
2. Adres: Sekretariat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
tel. 32 251 88 20, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • zapis nutowy propozycji (najlepiej plik pdf lub inny format graficzny (tif lub jpg)
 • tekst (w pliku tekstowym lub pdf)
 • nagranie (najlepiej mp3 lub przysłana płyta audio)
 • kilka słów o autorze (autorach).

4. Piosenka Roku, tematycznie związana z przeżywanym rokiem formacyjnym, jest utworem o charakterze modlitewnym, wspólnototwórczym, wykonywanym w ramach spotkań formacyjno-modlitewnych (dni wspólnoty, spotkania modlitewne) oraz spotkań ogólnych Ruchu (spotkania formacyjne, pogodne wieczory). Tradycyjnie Piosenka Roku jest utworem proponowanym na zakończenie celebracji liturgicznych oraz Eucharystii w czasie Dni Wspólnoty Ruchu.
5. Ponieważ jest kompozycją śpiewaną przez cały Ruch, proponujemy, żeby przy komponowaniu uwzględnić następujące uwagi:
a. Prosta forma – piosenka roku jest utworem śpiewanym przez osoby w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli), o różnych możliwościach i wrażliwości muzycznej. Warto tak dostosować formę kompozycji, żeby nie była zbyt trudna w nauce – choć nie musi być utworem
o banalnej melodii. Pamiętajmy, że będzie to piosenka śpiewana przez dużą grupę ludzi jednocześnie.
b. Dobry tekst – warto przemyśleć warstwę tekstową propozycji. W ubiegłych latach kilka dobrych muzycznie kompozycji odpadło przez niezbyt dobrze napisany tekst piosenki. Proponujemy krytycznie ocenić napisane słowa piosenki. Pamiętajmy o zwięzłości utworu – siła dobrego tekstu nie leży w ilości napisanych zwrotek. Warto tekst piosenki skonsultować z osobą, która potrafi go ocenić i ewentualnie pomóc poprawić.
c. Czas – czas wykonania całego utworu nie powinien przekraczać 3-4 minut.
d. Tonacja – pamiętajmy o dobrej tonacji – najlepiej uśrednionej dla większości osób. Zbyt wysoka lub za niska tonacja nie sprzyja nauce i ładnemu śpiewaniu.
e. Nuty – starajmy się napisać nuty zgodnie z zasadami zapisu. Dla osób, które nie mają wykształcenia muzycznego dobrym rozwiązaniem będzie np. pokazanie zapisu nutowego profesjonalnemu muzykowi, który skoryguje ewentualne błędy.
f. Nagranie – warto pomyśleć o przyzwoitej jakości nagrania, choć nie jest konieczne nagranie zrealizowane w studiu. Współczesne urządzenia rejestrujące są w stanie w miarę dobrze zarejestrować dźwięk. Koniecznie należy zadbać o dobry śpiew, dobrą intonację, dykcję. Dobre nagranie odzwierciedla charakter napisanej piosenki, dynamikę, tempo. Choć nagranie nie jest najważniejszym elementem konkursu, warto się postarać.

11. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

• Błogosławienie członków Diakonii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych

Najbliższy termin błogosławienia członków Diakonii to Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze (sobota, 21.02.2015 r.). Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie", a chciałyby przyjąć błogosławieństwo w czasie Kongregacji, mogą wysłać zgłoszenie drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, diecezji oraz innych danych, jeśli uległy zmianie).
Osoby, które nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragnęłyby być przyjęte w najbliższym czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesłać swoje formularze (z podpisami prowadzących ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD (ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice), dołączając na oddzielnej kartce informację, że chcą być pobłogosławione podczas najbliższej Kongregacji Odpowiedzialnych.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń najpóźniej do dnia 9.02.2015 r.

• ORD planowane w najbliższym czasie:

Koszalin, 27-31.12.2014 r.
Zgłoszenia: Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 600 604 137.

Krościenko, Centrum Ruchu Światło-Życie, 1-6.01.2015 r. (lub dłuższy termin z opcją pozostania na balu sylwestrowym: 31.12.2014 - 6.01.2015)
Zgłoszenia: Grażyna Miąsik, tel. 660 447 475, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Puck, 21-25.01.2015 r.
Zgłoszenia: Monika Baran, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przemyśl, 30.01.2015 - 4.02.2015
Zgłoszenia: tel. 16 676 09 66 w godz. 15.30-17.30, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje na temat wszystkich ORD dostępne są na stronie www.oaza.pl w dziale Wydarzenia lub Rekolekcje diakonijne.

12. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY

• Wiosenna Oaza Modlitwy odbędzie się w dniach 17-19.04.2015 r. w Warszawie. Pochylimy się nad tematem związanym z darami duchowymi. W rozważaniach poprowadzi nas dr hab. Aleksander Bańka, odpowiedzialny za Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach. Serdecznie zapraszamy.

• Rekolekcje KODA DM

W dniach 16-26 lipca 2015 r. chcemy po raz kolejny przeprowadzić nasze programowe rekolekcje dla osób pragnących pogłębienia życia wewnętrznego i posługi modlitwą we wspólnocie – KODA-DM (Kurs Oazowy Dla Animatorów – Diakonii Modlitwy)!
Zasadniczym warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie lub inaczej zdobyta dojrzałość życia chrześcijańskiego! Osoby mające wątpliwości co do własnych możliwości udziału w tych rekolekcjach ze względu na tzw. „braki formalne" w formacji prosimy o bezpośrednią rozmowę telefoniczną z ks. Ryszardem Nowakiem (+48 606 968 309).
Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach.
Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się z początkiem stycznia 2015 r. przez stronę www.oaza.pl/cdm.

• ORAM XIII – „Nic bez nas i nic bez łaski" – formacja diakonii

Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej Czarnej w dniach 10-16 sierpnia 2015 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką: młodzież, dorosłych, rodziny Domowego Kościoła. Rekolekcje poprowadzą br. Waldemar Korba OFMCap, br. Tomasz Duszyc OFMCap i Elżbieta Kozyra. Zgłoszenia prosimy kierować do p. Elżbiety Kozyry na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 668 442 396.

• ORAM X – Posługa modlitwy w Nowej Ewangelizacji parafii

Od 27 lipca do 2 sierpnia 2015 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej Czarnej odbędzie się ORAM X. Tym razem podejmiemy temat bardzo praktyczny: „Posługa modlitwy w Nowej Ewangelizacji parafii". Chcemy spojrzeć na Jezusa, który chrzci Duchem Świętym, uwalnia, uzdrawia i ochrania, sięgnąć do tradycji modlitwy Kościoła oraz doświadczyć mocy modlitwy wstawienniczej we wzajemnej posłudze. Punktem odniesienia dla naszych rozważań będzie parafia, jako szczególne miejsce, w którym dokonuje się dzieło Nowej Ewangelizacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, zwłaszcza rodziny Domowego Kościoła z dziećmi.
Zgłoszenia należy wysyłać do p. Aliny i Marka Sobczaków na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 606 765 877

• Pod patronatem Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie działa Forum Biblijne

Od 3 listopada br. ruszył kolejny cykl czytania Biblii na stronie www.czytamybiblie.pl.
Tym razem każdego dnia rozważać będziemy kolejny rozdział z Księgi Mądrości oraz Mądrości Syracha. Zakończenie tego cyklu nastąpi 13 stycznia 2015 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

13. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA

• 66. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej – sprawozdanie

W dniach 5-6 listopada 2014 r. odbyło się 66. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu. W spotkaniu tym uczestniczyło około 70 osób – duszpasterzy służby liturgicznej i ich współpracowników z poszczególnych diecezji, zgromadzeń zakonnych oraz ordynariatu polowego. Była także reprezentowana Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie. W zebraniu wzięło udział trzech biskupów: Adam Bałabuch, Józef Górzyński oraz Piotr Greger.
Dwa główne tematy tegorocznego spotkania to program formacyjny służby liturgicznej oraz posługa liturgiczna w czasie Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016 r.
Większa część spotkania dotyczyła tego pierwszego wątku: odbył się na ten temat cykl wykładów oraz spotkania w grupach pierwszego dnia, a także sprawozdanie.
Pierwszy referat wygłosił ks. dr Bartłomiej Matczak. Wykład ten dotyczył znaczenia czynnego uczestnictwa w Eucharystii w kontekście odkrywania i realizowania powołania. Dotyczy to nie tylko powołania do służby Bogu w kapłaństwie, życiu zakonnym czy misyjnym – oczywiście wielkie znaczenie ma formacja służby liturgicznej w budzeniu powołań kapłańskich. W licznych, ciekawych świadectwach uczestnicy dzielili się tym, jak owocne bywa posługiwanie formatorów służby liturgicznej dla przyszłych kapłanów (w seminariach znaczny odsetek alumnów stanowią ci, którzy posługiwali wcześniej jako ministranci, lektorzy, animatorzy i ceremoniarze). Okrywaniu powołania do innych dzieł w Kościele i świecie także służy udział w formacji liturgicznej.
Wielką uwagę i dyskusję wzbudził referat s. dr Iwony Kopacz FSP na temat formacji scholi w programie formacyjnym służby liturgicznej. W dzisiejszych czasach pojawia się coraz częściej pytanie o posługi liturgiczne dziewcząt i kobiet. Wynika to między innymi z rozwijającej się ideologii gender i złego rozumienia „równouprawnienia". Funkcje liturgiczne są dostępne i dla kobiet, i dla mężczyzn, ale od tego, jak będzie prowadzona formacja zależy to, czy wszystkie funkcje będą obsadzone, czy też – wszyscy będą chcieli tylko czytać albo służyć przy ołtarzu. Formacja scholii liturgicznych – poza chwalebnymi wyjątkami – wydaje się być jedną z najbardziej zaniedbanych. Inne funkcje nazbyt rzadko obecne w naszych celebracjach to te, które są pełnione poza prezbiterium – posługa ładu i darów.
Ks. dr Stanisław Szczepaniec w swoim referacie „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej – wprowadzenie do pracy w grupach" przybliżył dokument roboczy na temat formacji służby liturgicznej, który był już prezentowany w ubiegłym roku (tekst ten w wersji elektronicznej można otrzymać od referenta albo od niżej podpisanego; był także rozsyłany w ubiegłym roku do diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej oraz do przedstawicieli diecezjalnych diakonii liturgicznych Ruchu Światło-Życie). Ks. Stanisław zwrócił uwagę na to, że w niejednakowy sposób duszpasterze traktują formację poszczególnych posługujących. Największy wysiłek duszpasterski jest skierowany na formację służby liturgicznej w parafiach: ministrantów. Od około 50 lat odbywają się kursy lektorskie. Są jednak problemy z formacją osób dorosłych – poza wyjątkowymi przypadkami, zwłaszcza związanymi z programem dla przygotowujących się do przyjęcia posługi lektora i akolity.
Praca w grupach dotyczyła programu formacyjnego służby liturgicznej. Odbywała się ona w pięciu podgrupach. Omawiano takie tematy, jak m.in. przesunięcie czasu kandydatury na okres przed I Komunią św., formacja zespołów pełniących swoją służbę poza prezbiterium (schole, przynoszący dary...), zagadnienia terminologiczne (rozumienie określeń „akolita", „kantor", nazewnictwo opisujące zadania żeńskiej służby liturgicznej), stare i nowe drogi w formacji młodzieży kończącej gimnazjum (formacja w parafiach i kursy w diecezjach).
Spotkania te ujawniły bogactwo dróg formacji, liczne ciekawe rozwiązania praktyczne, sposoby korzystania z różnych materiałów formacyjnych.
Wieczorne spotkanie pierwszego dnia rozpoczęło się prezentacją czasopisma „KNC" oraz inicjatyw przezeń wspieranych (np. krajowe pielgrzymki ministrantów, zawody „O Puchar KnC") w 10-lecie istnienia (zob. http://www.ministranci.pl – przygotowywana jest zmiana tej strony, dodanie modułów społecznościowych). Później były odpowiedzi na pytania uczestników. Udzielali ich obecni na spotkaniu biskupi.
Referaty drugiego dnia były poświęcone liturgii w czasie Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016 r. Pierwszy z nich wygłosił ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ – członek Komitetu Organizacyjnego tego spotkania, a jednocześnie moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Omówił on założenia przygotowania liturgii – zasady ogólne, przebieg spotkania młodych w Krakowie z uwzględnieniem celebracji liturgicznych. Drugi – wygłosił niżej podpisany. Było to sprawozdanie z rekolekcji diakonii liturgicznej – przygotowujących do ŚDM 2016 (Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, Kraków 4-6.10.2014 r.). W rekolekcjach tych uczestniczyły 32 osoby (na stałe) oraz 10 osób (dochodzących). Wśród uczestników było 2 kapłanów i siostra zakonna. Reprezentowanych było 10 diecezjalnych diakonii liturgicznych. Prócz programu rekolekcji w referacie wskazano drogę przygotowania do tych rekolekcji, materiały przygotowujące do nich, a także wyniki ankiet uczestników oraz uwag po ostatnim DWDD wraz z propozycjami szczegółowych rozwiązań. Wystąpienie to w wersji PDF jest dostępne w internecie (www.oaza.pl/cdl).
Eucharystia pierwszego dnia była sprawowana w bazylice, a drugiego – w kaplicy w domu pielgrzyma. Sprawowana była także liturgia godzin (jutrznia i nieszpory w łączności z Eucharystią) oraz modlitwa w ciągu dnia. W czasie posiłków oraz pomiędzy elementami programu było dużo czasu na poznawanie się i dyskusję. Dzięki temu było możliwe wzajemne ubogacanie się uczestników, co stanowi wielką wartość tych spotkań.
Wszystkie wystąpienia będą opublikowane w najnowszym numerze „Liturgia Sacra", który ukaże się 8.12.2014 r.
Wojciech Kosmowski

• Kodeks dobrych praktyk liturgicznych – przygotowanie liturgii, v. 1.2

Cele: świadomy, czynny, owocny, pełny udział wiernych w liturgii – przemieniający życie, prowadzący do zbawienia.

Wprowadzenie

Każda liturgia niesie z sobą nieskończone łaski, które wysłużył nam Zbawiciel na Krzyżu. Czerpanie ich, współpraca z łaską Bożą może być utrudniona albo łatwiejsza dzięki kapłanom
i innym osobom, które współtworzą liturgiczny świat świętych znaków. Niewyraźne przeczytanie lekcji, nieznane nikomu śpiewy, niedbałe pełnienie posług i funkcji liturgicznych często gorszy wiernych i denerwuje. Z drugiej strony piękne, porywające czytanie, dostosowana do potrzeb duchowych wiernych homilia i komentarze, śpiewane z duchem i mocą pieśni liturgiczne, piękne spełnianie czynności przybliżają nam wyraźniej tajemnice wiary, które celebrujemy.

Drogi do celu:

 • solidna formacja podstawowa i diakonijna,
 • przykład animatorów w grupach, rodziców dla dzieci – prowadzenie innych poprzez mistagogię: wprowadzanie, wtajemniczanie w misterium liturgii,
 • poprawność techniczna podporządkowana jest duchowości liturgicznej.

Przykłady rozwiązań praktycznych:

 • pomoc braciom i siostrom w rozeznawaniu ich talentów, powołania w Kościele, w tym do pełnienia określonych funkcji w liturgii,
 • zapraszanie możliwie wielu osób do pełnienia funkcji liturgicznych, pełnienie kilku z nich przez jedną osobę podczas danej liturgii powinno stać się rzadkością,
 • próba przed liturgią powinna być normą, a nie wyjątkiem,
 • dokładny, imienny podział funkcji liturgicznych,
 • współpraca wszystkich zaangażowanych w przygotowania (szczegółowe przykłady zawierają „Krótkie pomoce liturgiczne", na stronie: www.oaza.pl/cdl w zakładce „Materiały dla posługujących"),
 • odpowiednio wczesne przygotowanie wszystkich elementów celebracji – przedmiotów, miejsca, tekstów (zob. też przykłady niżej),
 • komentarze i modlitwa wiernych powinny być przesłane do głównego celebransa i ceremoniarza do sprawdzenia minimum trzy dni przed celebracją,
 • każdy dba o to, by wszystko, czego potrzebuje na liturgii było przygotowane (a po liturgii, by trafiło na miejsce, np. lektor troszczy się o lekcjonarz),
 • wszyscy dbamy o piękno, prawdziwość i zgodność z duchem Kościoła wszystkich znaków liturgicznych.

Podstawowe dokumenty

 • Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego,
 • Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego,
 • Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów.

Liczne przykłady i pomoce w realizacji powyższych celów są na stronach:

 • Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, można tu znaleźć dokumenty liturgiczne Kościoła powszechnego i polskiego: www.kkbids.episkopat.pl,
 • Centralnej Diakonii Liturgicznej: www.oaza.pl/cdl,
 • „Katechizmu służby liturgicznej", tj. najbardziej syntetycznego opracowania na temat przygotowania liturgii i jej celebrowania – www.oaza.pl/cdl/ksl.

opr. Wojciech Kosmowski

14. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

• Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego

Zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w oazowe media.
Termin: 17-19.04.2015 r.
Miejsce: Instytut Prymasa Wyszyńskiego (dawniej: Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła), ul. Świerkowa 4, Choszczówka, 03-052 Warszawa.
Koszt: około 100 zł za osobę. Można przyjechać z dziećmi.
Zgłoszenia: Waldemar Bajdecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje o dojeździe i wszelkie dodatkowe będą udzielane przy zapisach.

• Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego I i II stopnia

Termin: 8-15 sierpnia 2015r.
Miejsce: Szczecin Golęcino
Zgłoszenia i informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje w zakładce Rekolekcje diakonijne na oaza.pl.

• Utrzymanie oaza.pl

Na serwerze oazowym znajdują się serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl.
Koszt utrzymania serwera i domeny pokrywany jest z:

 • wpłat „abonamentowych" z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego (przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200 zł rocznie dokonane przez wszystkich użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera);
 • wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat „abonamentowych").

Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.
Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 4500 zł rocznie.
Od grudnia 2014 r. wszelkie wpłaty związane z utrzymaniem oaza.pl prosimy wpłacać na konto diakonii komunikowania społecznego:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie"
ul. Ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Nr konta: 77 1560 0013 2022 0180 3000 0019
tytuł przelewu: DKS – serwer (diecezja lub ośrodek)
Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS (www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe" (w imieniu diecezji lub diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz Ruch.

15. CENTRALNA DIAKONIA WYZWOLENIA

• Spotkanie Odpowiedzialnych za Diakonie Wyzwolenia odbędzie się w Częstochowie (Dom Ruchu Światło-Życie, ul. Dobrzyńska 112/114) w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Spotkanie jest obowiązkowe i dotyczy pełniących odpowiedzialność na szczeblu diecezji, rejonu, parafii.

• Materiały na spotkania formacyjne dla Diakonii Wyzwolenia są umieszczone na stronie www.kwc.oaza.pl.

16. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA

• Centralna Diakonia Życia serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy włączyli się w nowennę przed rekolekcjami dla kapłanów – moderatorów Ruchu, jak i pamiętali w modlitwach o nich podczas ich trwania. Uczestniczącym w nich ponad 100 kapłanom w prelekcjach, nabożeństwach, spotkaniach w małych grupach przybliżyliśmy tematykę Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia (ORDŻ). Ciepły odbiór, z jakim, jako współprowadzący, się spotkaliśmy, pozwala nam tym bardziej zaprosić wszystkich członków naszego Ruchu (małżeństwa przynajmniej po I-szym stopniu Oazy Rodzin oraz młodzież i dorosłych po ukończeniu formacji podstawowej) na przyszłoroczny ORDŻ, który odbędzie się w dniach 7-16 sierpnia 2015 r. w Turnie koło Białobrzegów – ośrodku edukacyjno-charytatywnym „Emaus" diecezji radomskiej. Podczas tych 10 dni rekolekcji (a wymagających tylko 5 dni urlopu) słuchając słowa Bożego i wykładów na tematy związane z miłością, płciowością, seksualnością, czystością, odpowiedzialnym rodzicielstwem, obroną życia i nie tylko, w modlitwie będzie można rozeznać swoją posługę w Ruchu. To wszystko w niezwykle atrakcyjnym miejscu, nad rzeką, z kajakami...

Zgłoszenia: Katarzyna Łukomska, tel. 608 047 767, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Zapraszamy również na stronę internetową Centralnej Diakonii Życia http://www.oaza.pl/cdz/ Znajdują się tam wiadomości z dziedziny służby życiu z całego świata, bieżące informacje o posłudze diakonii oraz organizowanych przez nią rekolekcjach i warsztatach.

17. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

• SPOTKANIA:

OJDOR – Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Osoby posługujące w Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące przygotować się do tej posługi, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Oazie Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR). Tym razem podejmiemy temat: Wyprawa otwartych oczu – spotkanie w małej grupie – spotkanie w kręgu.

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR w ten sposób rozwijają dar jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu posługi. Są też miejscem dzielenia się, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy. OJDOR to przede wszystkim czas modlitwy i formacji.
Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby diecezje były reprezentowane przynajmniej przez 2 osoby. Bardzo prosimy, by w miarę możliwości były to w roku formacyjnym stałe osoby reprezentujące diecezję.
Termin: 6-8.03.2015 r. (rozpoczęcie w piątek o 19.00; zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30).
Miejsce: GNIEZNO, Dom Sióstr Pallotynek; ul. Hoża 31 (pod lasem – boczna ul. Wolności). Dojście pieszo z przystanku autobusów nr 11, 17 (przystanek Wrzesińska IV, za dawnymi koszarami między ulicami Kostrzewskiego a Wolności).
Koszt: 130 zł; małżeństwa 240 zł.
Zgłoszenia: do 5 lutego 2015 r.: Grażyna Miąsik, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 660 447 475.

• PRZYGOTOWANIA DO OŻK 2015 – WAKACYJNE DNI WSPÓLNOTY

Okres zimowy jest dla Diakonii Oaz Rekolekcyjnych czasem intensywnej pracy i przygotowywania OŻK 2015. Poszukując ośrodków dla wakacyjnych oaz trzeba nam nie tyle i nie tylko szukać coraz atrakcyjniejszych i wygodnych czy też najtańszych miejsc, ile zadać sobie pytanie o to, czy organizując rekolekcje w tym miejscu damy uczestnikom możliwość uczestniczenia w wakacyjnym Dniu Wspólnoty. Z tym wiąże się także ten wymiar jedności, którym są jednolite terminy oaz według kalendarza OŻK 2015. Może warto, skoro jest jeszcze czas, poszukać takiego ośrodka, w którym jest możliwe zachowanie terminów ogólnopolskich, by nie burzyć kolejności dni i treści rekolekcyjnych. Trzeba nam też pytać o możliwość przynależności na tym terenie do Oazy Wielkiej, gromadzącej oazy wszelkiego typu.
Prosimy, by już teraz kontaktować się z Moderatorami Diecezjalnymi tych diecezji, na których terenie planujemy organizować rekolekcje. Radą służy także Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych. Jednym z ważnych jej zadań jest troska o przygotowanie wakacyjnych Dni Wspólnoty w różnych miejscach Polski i pomoc wszystkim grupom rekolekcyjnym w dotarciu na nie.
O konieczności troski o DW przypomina nam to sam Założyciel: Wiemy z doświadczenia, że wśród największych przeżyć oazy wylicza się przeważnie Dzień Wspólnoty, kiedy następuje wielka radość ze spotkania z innymi, ze świadectwa. Natomiast oaza, która tego nie ma jest jakoś niedorozwinięta – można by powiedzieć – w życiu oazowym, zatrzymuje się na pewnym etapie. Coś takiego się potwierdza w tych oazach, które są organizowane w dużej odległości od innych oaz rekolekcyjnych. A cóż dopiero mówić, jeżeli spotykamy oazę, która faktycznie jest gdzieś w rejonie, gdzie są inne oazy i w ogóle nie nawiązuje kontaktu, nawet na dzień wspólnoty nie przychodzi, bo nie jest zaproszona, bo nikt nie wie o tym, że ona jest. To jest niezgodne z duchem oazy. Brak tego ciążenia ku jedności. Im więcej jest okazji pielęgnowania wymiany, jedności, tym pełniejsze jest przeżycie oazy. (...) Grupy oazowe stanowią pewną jedność, spotykają się na międzyoazowym dniu wspólnoty, aby przeżyć tajemnicę Kościoła w tym wielkim znaku Oazy Wielkiej złożonej z ludzi różnych stanów, różnych grup, z różnych miejscowości, a nawet z różnych narodów. To przeżycie Dnia Wspólnoty jest jednym z najgłębszych przeżyć w oazach i można by powiedzieć, że oaza nie jest pełna, nie jest dopełniona bez tego przeżycia. (ks. Franciszek Blachnicki, Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy).

• ZIMOWA OŻK 2014/2015 – REKOLEKCJE W CENTRUM ŚWIATŁO-ŻYCIE W KROŚCIENKU

29.12.2014 – 3.01.2015 – JAK KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM. REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH z balem sylwestrowym; prowadzący: o. dr Andrzej Bielat OP oraz Joanna
i Norbert Dawidczykowie.

31.12.2014 – 6.01.2015 – ORD (rozpoczęcie balem sylwestrowym; ORD zaczyna się 1.01.2015 o godz. 16.00); prowadzący: Ks. Aleksander Suchocki i Grażyna Miąsik.

31.12.2014 – 1.01.2015 – BEZALKOHOLOWY BAL SYLWESTROWY; Wodzireje: Katarzyna Owczarek, Witold Wojnowski.

19-25.01.2015 – ODPOCZĄĆ – POCZĄĆ NA NOWO – rekolekcje z odpoczynkiem; prowadzący: Ks. Tomasz Szmurło i diakonia Centrum – brak miejsc.

4-8.02.2015 – MIĘDZY PIASKIEM A SKAŁĄ – REKOLEKCJE O SŁOWIE, CO CHCE STAĆ SIĘ CIAŁEM; prowadzący: ks. dr Wojciech Węgrzyniak i diakonia Centrum.

10-15.02.2015 – SZKOŁA EWANGELICZNEGO ALPINIZMU, prowadzący: o. Maciej Konenc SJ, Grażyna Miąsik.

Informacje szczegółowe: www.oaza.pl/cdor.

• TRIDUUM PASCHALNE W CENTRUM ŚWIATŁO-ŻYCIE W KROŚCIENKU

Termin: 2-5.04.2015 r.
Zapraszamy te osoby, które pragną uczestniczyć w całym Triduum Paschalnym. Rozpoczęcie: 2 kwietnia (Wielki Czwartek) – przyjazd do godz. 15.30. Zakończenie: 5 kwietnia
(II Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) – ok. godz.17.00. Rozjazd w Poniedziałek Wielkanocny (Eucharystia – śniadanie – wyjazd). Możliwość wyjazdu po II Nieszporach.
Uczestnicy: młodzież, studenci, rodziny.
Zgłoszenia: do dnia 1 lutego 2015 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
Koszt: ok. 240 zł (dzieci 3-12 lat – 180 zł). Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby dorosłej) wpłacamy do dnia 1 lutego 2015 r. na konto:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie" – DOR
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102,
z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto: ......., TP 2015)

• KONTAKT:

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych – Grażyna Miąsik
ul. Ks. F. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n/Dunajcem
Tel. +48 660 447 475.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkich serdecznie pozdrawiam, życząc owocnego przeżycia czasu Adwentu, w tym szczególnie adwentowych Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie oraz radosnego świętowania Dnia Patronalnego Wspólnot naszego Ruchu – Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny!

Pan z Wami!

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Ad. 1. STATYSTYKA OŻK 2014

Diecezja – zgromadzenie

2013

2014

Domowy

Kościół

Pozostali uczestnicy

Razem

Domowy Kościół

Pozostali uczestnicy

Razem

Białystok

211

1271

1482

388

1006

1394

Bielsko – Żywiec

228

425

653

383

297

680

Bydgoszcz

468

294

762

329

233

562

Częstochowa

146

924

1070

160

715

875

Drohiczyn

82

450

532

72

280

352

Elbląg

93

brak danych

93

76

74

150

Ełk

188

196

384

108

213

321

Gdańsk

550

151

701

670

144

814

Gliwice

142

381

523

161

256

417

Gniezno

112

55

167

88

187

275

Kalisz

112

138

250

361

99

460

Katowice

787

2559

3346

751

2649

3400

Kielce

257

205

462

154

547

701

Koszalin – Kołobrzeg

116

809

925

175

711

886

Kraków

504

1805

2309

620

1844

2464

Legnica

186

83

269

198

82

280

Lublin

604

401

1005

665

360

1025

Łomża

282

413

695

362

565

927

Łowicz

89

110

199

122

168

290

Łódź

387

356

743

566

419

985

Opole

126

258

384

112

252

364

Pelplin

127

130

257

154

104

258

Płock

178

260

438

327

272

599

Poznań

453

220

673

531

288

819

Przemyśl

821

1772

2593

1314

1711

3025

Radom

476

961

1437

488

1013

1501

Rzeszów

347

982

1329

591

843

1434

Sandomierz

124

352

476

224

540

764

Siedlce

564

264

828

481

343

824

Sosnowiec

78

462

540

86

350

436

Szczecin – Kamień

328

brak danych

328

334

0

334

Świdnica

60

brak danych

60

90

0

90

Tarnów

593

384

977

542

321

863

Toruń

204

46

250

122

45

167

Warmińska

61

241

302

76

96

172

Warszawa

875

329

1204

915

236

1151

Warszawa – Praga

596

620

1216

848

854

1702

Włocławek

65

135

200

163

124

287

Wrocław

515

252

767

455

699

1154

Zamość – Lubaczów

91

485

576

100

412

512

Zielona Góra – Gorzów

116

814

930

192

981

1173

oo. Franciszkanie Conv. (Kraków)

134

134

172

172

oo. Franciszkanie Conv. (W-wa)

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

oo. Franciszkanie Conv. (Gdańsk)

149

149

140

140

oo. Kapucyni (Kraków)

401

401

255

255

oo. Kapucyni (Warszawa)

300

300

260

260

xx. Michalici

383

383

449

449

xx. Pallotyni

140

140

127

127

oo. Redemptoryści

81

81

brak danych

brak danych

xx. Salezjanie – Piła

274

274

brak danych

brak danych

xx. Zmartwychwstańcy

180

180

199

199

Centrum Ruchu w Krościenku

891

891

845

845

Drogocenna Perła

103

103

118

118

Czechy

51

51

27

27

Słowacja

150

150

 

663

663

Carlsberg – Marianum

       

2236

2236

Ukraina (diec. lwowska)

       

174

174

Chiny

280

280

230

230

Diakonia DK

Liczby uwzględnione w danych z diecezji

3062

-

3062

Małżonkowie z zagranicy

168

168

131

-

131

Dzieci w oazach DK

Liczby uwzględnione w danych z diecezji

9018

-

9018

OR spoza Polski

108

108

     

Razem

22.936

23.510

46.446

26.765

26.228

52.993

Jak wynika z danych statystycznych, które dotarły do Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w oazach w roku 2014 uczestniczyło 52.993 osoby.

Uwaga Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych: w niektórych przypadkach ostateczna liczba uczestników podana w przygotowanej statystyce może różnić się od danych dostarczonych z diecezji. Wynika to np. z odjęcia uczestników spoza danej diecezji lub oddzielenia danych z oaz rodzin. Gdyby jednak pojawiły się jakieś poważne nieścisłości, prosimy zgłosić je do Grażyny Miąsik – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zestawienia dodatkowe:

Domowy Kościół

Oazy 15-dniowe

4.098

ORAR, rekolekcje ewangelizacyjne, sesje, rekolekcje diakonijne

5.864

Rekolekcje tematyczne

4.592

Uczestnicy z zagranicy

131

Diakonia

3.062

Dzieci

9.018

Razem

26.765

Pozostali uczestnicy

Uczestnicy

21.448

Diakonia

4.780

Razem

26.228

Fot. Dorota Kozyra/oaza.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Szukaj

Podaruj nam 1%

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”