Niepokalana Matko Kościoła – módl się za nami!

W dniach 12-14.12.2014 w Ciężkowicach odbyła się druga w tym roku sesja Szkoły Animatora, podczas której rozważaliśmy drogowskaz NIEPOKALNA. Czas ten dla nas, przyszłych animatorów, okazał się mieć podwójnie znaczenie – nie tylko przeżywaliśmy treści kolejnego etapu naszej formacji, ale odkrywaliśmy aspekt maryjny naszego Ruchu, szczególnie ważny, bo mówiący o Akcie konstytutywnym, w którym kard. Karol Wojtyła dokonał oddania dzieła Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła.

Piątek rozpoczął się dla nas zawiązaniem wspólnoty - zawsze to ogromna radość, że znów, po trudach codziennego życia możemy się wspólnie spotkać na modlitwie i w grupie, by dzielić się sobą nawzajem, tym co jest dla młodego człowieka ważne i pomagać sobie niejednokrotnie rozwiązywać trudne sprawy, czy przyglądać się różnym aspektom naszego życia. Tym razem skupiliśmy naszą uwagę na czasie – jak się okazało, choć dla każdego płynie on inaczej, każdy tak samo sobie go ceni – my postanowiliśmy nie zmarnować ani minuty z czasu, który został nam dany na tej sesji;) Oddaliśmy więc to wszystko – nasze zaangażowanie i nasz czas Panu Bogu na Eucharystii, która rozpoczęła naszą sesję. Już wtedy, podczas wygłoszonego do nas słowa, nasz Moderator ks. Paweł podkreślił znaczenie i rolę Matki Bożej w Jej posłuszeństwie wobec Boga i bezgranicznym zaufaniu Jego woli, w służbie oraz trwaniu przy Chrystusie, w czym Maryja ma stać się wzorem dla nas.

Dzień kolejny rozpoczęliśmy modlitwą brewiarzową – dobrze jest Pana wychwalać słowami psalmów! Tak pokrzepieni duchowo i fizycznie (tak, tak – śniadanie też było;) zabraliśmy się do intensywnej pracy formacyjnej. Panel przedpołudniowy obejmował konferencję ks. Pawła Płatka, Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, który przedstawił nam charyzmat maryjny Ruchu – wskazał tu szczególnie na ideę Niepokalanej Matki Kościoła. Wprowadził nas także w pogłębienie znaczenia osoby Maryi dla oazy, mówił o roli, jaką odgrywa w Ruchu Światło-Życie oraz wskazał najważniejsze wydarzenia oazowe, które stanowią o charyzmacie maryjnym naszego Ruchu. Duży nacisk kładł również na ukazanie głębokiej ufności i zawierzeniu Matce Bożej, jaką od samego początku można było zauważyć u ks. Blachnickiego (List z Fatimy, w: „Charyzmat i wierność") oraz wprowadził nas w znaczenie Aktu konstytutywnego Ruchu Światło-Życie. Mogliśmy również wysłuchać oryginalnego nagrania założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego, który w „Godzinach Taboru" opowiadał o tym najważniejszym dla Ruchu wydarzeniu.

Dalszy ciąg tego tematu ksiądz Paweł jeszcze mocniej zaakcentował w swojej homilii, przybliżając nam znaczenie słów: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae". Uświadomił nam również, że ten tytuł matczyny jest dla nas znakiem i dowodem na to, że jako Matka Kościoła jest również naszą Matką, a jako członkowie Kościoła-Matki dziedziczymy jej cechy: posłuszeństwo, pokorę, dobroć i piękno wewnętrzne. Dla nas sobotnia Eucharystia miała jeszcze jeden wyjątkowy wymiar – zostaliśmy uroczyście wprowadzenie na drogę formacyjną „Ku dojrzałości chrześcijańskiej", przyjmując i potwierdzając słowem AMEN Drogowskazy Nowego Człowieka. Wszystkie nasze starania i pragnienia bycia uczniem Pana zawierzyliśmy Matce Bożej prosząc, by była Orędowniczką za nami u Boga.

Po odpoczynku przyszedł czas na drugi panel naszych wykładów. Tym razem an. Marta Wideł starała się nam przekazać i przybliżyć część historyczną Ruchu Światło-Życie. Konferencja bowiem dotyczyła życiorysu księdza Franciszka Blachnickiego oraz dotykała historii życia naszego Założyciela z perspektywy Jego duchowości. Treści, które usłyszeliśmy, odzwierciedlały główne wątki życia i działalności sługi Bożego. Oświecony łaską Bożą w celi śmierci, uczynił Chrystusa Panem swojego życia i postanowił służyć Mu jako kapłan. Dzielił się z innymi doświadczeniem wiary w Boga żywego. Był gorliwym i radykalnym kapłanem, zatroskanym o nawrócenie i odnowę wewnętrzną ludzkich serc oraz o odnowę Kościoła w myśl nauki Soboru Watykańskiego II. Heroiczność w naśladowaniu Chrystusa, wyrażająca się w rozmodleniu sługi Bożego, w dynamicznym apostolstwie i w cierpieniach, które pokornie przyjmował z miłości do Boga, sprawiła, że jego życie wydało liczne dobre owoce dla Kościoła, które trwają także po jego śmierci. Życie sługi Bożego zawiera bogate przesłanie i przykład duchowości dla współczesnych chrześcijan, zarówno kapłanów, osób zakonnych, jak i ludzi świeckich. Patrząc na jego osobę, możemy wydobyć treści, które uczyniły go żywym przykładem dla Kościoła. Poznanie i przejście kartami historii życia ks. Franciszka było dla nas niezwykłym czasem i doświadczeniem bogactwa wewnętrznego, pracy i działalności ks. Blachnickiego. Chwała Panu za to!
Następnie, po krótkiej przerwie na kawę lub jabłko ;) rozpoczęliśmy pracę z metodami aktywizującymi – oczywiście teoria i praktyka. W panelu tym znalazł się wykład wprowadzający w wybrane metody, a później praca w grupach (przygotowanie konspektu), które zakończyło wspólne podsumowanie pracy. Ten czas – choć jest bardzo intensywny, to zawsze robi na nas i animatorach (gdy widzą wyniki naszej pracy;) niesamowite wrażenie.
Dobrze, że możemy uczyć się nowego sposobu pracy z młodymi: od dzieci po studentów.

Klimat całego dnia podkreślił pogodny wieczór przeprowadzony przez an. Anię Turek – radość, entuzjazm, zdrowa rywalizacja, twórczość, kreatywność, wspólnota. I chyba już więcej o „pogodnym" nie musimy pisać;)

Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu. Takie osobiste spotkanie twarzą w twarz z Jezusem zawsze jest czymś nadzwyczajnym. We wspólnej modlitwie, ciszy, śpiewie, wpatrzeniu się w Hostię, odkrywaliśmy przed Panem nasze serca i wszystkie intencje tam noszone... W takich momentach w szczególności czujemy, że Pan jest blisko, że Jego obecność jest niezastąpiona i że wielką łaską jest możliwość tak osobistego spotkania z Nim – jesteśmy pewni, że On nas sobie upodobał...

Niedzielę rozpoczęliśmy Jutrznią. Ten dzień pełen był treści, które pogłębiały, to, czym od piątku żyła cała nasza wspólnota, bowiem przyniósł za sobą dodatkowe treści – po śniadaniu spotkaliśmy się w grupach, by rozważać drugi Drogowskaz – "Niepokalana" i zatrzymać się nad treściami dotyczącymi ukazania Matki Bożej jako wzoru właściwej postawy chrystocentrycznej, doskonałego oddania się Chrystusowi. Można więc powiedzieć, że odkrywaliśmy, iż właściwym celem i owocem kultu maryjnego jest czuwanie nad chrystocentryczną orientacją naszego życia chrześcijańskiego albo mówiąc po prostu: Maryja jest nam dana po to, abyśmy wiedzieli, jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy się oddać Jego dziełu. Uczyniliśmy również Maryję punktem centralnym naszych rozważań, ponieważ chcieliśmy właściwie zrozumieć naszą relację do Ducha Świętego (to kolejny krok na drodze Szkoły Animatora). Na Jej przykładzie bowiem widać, że Duch Święty uzdalnia nas do wejścia we właściwą relację do Jezusa Chrystusa, do przyjęcia Go i oddania Mu swego życia. Z powyższych względów dobre poznanie aspektu maryjnego Ruchu przyczynia się do głębszego zrozumienia naszej relacji do Chrystusa i do Ducha Świętego, czyli tych podstawowych relacji, które stanowią istotę życia chrześcijańskiego.

Przed zakończeniem naszej sesji podsumowaliśmy też wcześniejsze konferencje, sprawdziliśmy, ile z tego już mamy w naszych głowach, a nad czym jeszcze musimy popracować:) Animatorzy są zdania, że nie jest źle, więc i my jesteśmy dobrej myśli;)

Nasz czas Szkoły Animatora zakończyliśmy Eucharystią – w szczególnym wymiarze – z jednej strony była to niedziela GAUDETE , a z drugiej w temacie rozważania Matki Kościoła – Kościoła Matki zostaliśmy pobłogosławieni i rozesłani do swoich domów, miejsc codziennej pracy, starań, obowiązków i odpoczynku w gronie bliskich przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, który przewodniczył niedzielnej Eucharystii i skierował do nas piękne słowo.

Pokrzepieni Pokarmem Życia i Słowa – zarówno Bożego, jak i naszego Pasterza - rozjechaliśmy się do naszych domów, by tam dzielić się pokojem i pięknem, które czerpiemy od naszej niebieskiej Matki. Do niej wszyscy chcemy wołać:

PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich
którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły
na diakonię Ruchu Światło-Życie.
PRZYJMIJ wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach ruchu
wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.
NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,
BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ DZIEŁA OAZY I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE.

Uczestnicy i animatorzy sesji NIEPOKALANA
wraz z Moderatorem Diecezjalnym ks. Pawłem:)

A poniżej, specjalnie dla Was - sesja NIEPOKALANA widziana oczami przyszłych animatorów:)

Marysia150W dniach 12-14 grudnia uczestnicy Szkoły Animatora Ruchu Światło-Życie zawitali do ciężkowickiego Domu Rekolekcyjnego na ulicę Rekolekcyjną, aby spotkać się na panelu „Niepokalana". Przywitała nas pyszna kolacja oraz otwarte ręce naszych wspaniałych animatorów wraz z Księdzem Pawłem. Po kolacji krótki wstęp na temat Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie o Matce Bożej z Guadalupe oraz Msza Święta obstawiana przez przyszłych animatorów, a następnie wszyscy poszli grzecznie spać rozumiejąc, że następny dzień będzie bardzo intensywny. Rano modliliśmy się Jutrznią, po czym zeszliśmy na śniadanie. Chwila przerwy i pierwsza konferencja animatorki Marty na temat życiorysu Księdza Franciszka Blachnickiego - założyciela Ruchu Światło-Życie, ale też bardzo aktywnego działacza społecznego. Historia Jego życia okazała się naprawdę interesująca. Gorliwy Apostoł głębokiego nawrócenia, Patron odnowy teologii, Propagator nabożeństw do Chrystusa Sługi, Czciciel i Naśladowca Najświętszej Maryi Panny - to tylko niektóre aspekty duchowe Ks. Blachnickiego. Urodził się On 24 marca 1921 r. w Rybniku, w rodzinie wielodzietnej, w 1942 r. przywieziony został do więzienia śledczego, gdzie zostaje skazany na karę śmierci, to właśnie tam dokonuje się jego nawrócenie. Późniejsza jego działalność jest zadziwiająca. Mówimy o Księdzu jako o Bożym Gwałtowniku, niesamowitym Świadku Wiary. Po konferencji poszliśmy na Mszę Świętą, potem obiad, czas wolny, Koronka do Bożego Miłosierdzia i kolejna konferencja, tym razem na temat metod prowadzenia spotkań. Nauczyliśmy się trzech: „5 z 25", „konferencja prasowa" oraz „komiks", nie tylko w teorii, ale też pisząc konspekty spotkań tymi metodami. Nadszedł czas na kolację, połączoną z czasem wolnym oraz.... długo wyczekiwany Pogodny Wieczór prowadzony przez animatorkę Anię. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy tańcząc i pisząc bardzo ciekawe historie, nie zabrakło też odrobiny rywalizacji. Ten cudowny dzień zakończyliśmy wieczornym czuwaniem zbliżając się do Jezusa jeszcze bardziej. Niedzielę przywitaliśmy Jutrznią, następnie śniadanie i spotkania w grupach prowadzone przez uczestników Szkoły Animatora na temat Niepokalanej, którą powinniśmy naśladować w pokorze i ufności. Naszą Mszę Świętą dzieliliśmy z Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej Diecezji Tarnowskiej, a poprowadził ją Ksiądz Biskup Andrzej Jeż. Mówił nam o powołaniu do życia, nadzwyczajności w Kościele oraz wspomniał o akcji prowadzonej przez Empik. Wspomniał też, jak wielka odpowiedzialność ciąży na młodzieży, na której później będzie polegał cały Kościół. Nadszedł czas obiadu i wyjazdu. Zakręciła się łezka w oku, stworzyliśmy naprawdę dobrą wspólnotę, wiele się nauczyliśmy i rozwinęło się nasze życie duchowe. Chwała Panu!

Marysia Grzebieniarz

Alleluja!
Wiktoria150Chciałabym Wam opowiedzieć, jak bardzo zmieniło się moje nastawienie do Niepokalanej Matki Kościoła po II sesji Szkoły Animatora. Przed wyjazdem na ten kurs obecność Maryi w moim życiu nie miała znaczącej roli, a nawet można powiedzieć, że jej nie było. Zmieniło się to drugiego dnia sesji, kiedy to poznawałam Niepokalaną Matkę, przez życie i działania sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i jej udział w tworzeniu Ruchu Światło-Życie. Obecność Maryi w swoim życiu w czasie tej sesji poczułam w pełni w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy właśnie Niepokalana pokazała, jak jestem dla niej ważna i jak wstawiła się za mną u swojego Syna. Maryja jest Matką każdego z nas i choć często nie zwracamy uwagi na jej obecność, to Ona jest obok nas i pomaga nam wzrastać w wierze przez różaniec.
Za to wszystko Chwała Panu!

Wiktoria Gadziała

Fot. Karolina Rup

Szkołę Animatora odwiedził także p. Grzegorz Brożek z Tarnowskiego Gościa Niedzielnego - relacja TUTAJ.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Szukaj

Podaruj nam 1%

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”